Logo Fundacji Edukacji Empatii Rozwoju
Powróć do: Przydatne

Regulamin serwisu oraz darowizn

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FEER

WRAZ Z REGULAMINEM DAROWIZN

 I.               POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Portal internetowy działający pod adresem https://feer.org.pl (dalej Portal) prowadzony jest przez Fundację Edukacji Empatii Rozwoju FEER.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki korzystania z Portalu.
 3. Korzystanie z Portalu jest nieodpłatne. 
 4. Zadaniem Portalu jest prezentacja informacji o działalności statutowej Fundacji oraz prowadzonych przez nią projektach, jak też umożliwienie użytkownikom Portalu: 
  1. wsparcia działalności statutowej Fundacji, w szczególności szeroko zakrojonych działań na rzecz edukacji społeczeństwa w zakresie spraw pozostających w zainteresowaniu Fundacji, poprzez dokonanie darowizn rzeczowych i finansowych, w tym płatności online – jednorazowych bądź cyklicznych;
  2. zapis do usługi „newsletter” prowadzonego za pośrednictwem wiadomości e-mail;
  3. kontakt z Fundacją.
 5. Do wszelkich publikacji oraz zdjęć umieszczonych w Portalu prawa przysługują Fundacji - ich użycie bez zgody Fundacji jest niedozwolone. Z ochrony prawnej korzystają także wszelkie grafiki oraz identyfikacja zewnętrzna Fundacji.  
 6. Materiały graficzne zamieszczone w zakładce „Dla mediów ” mogą zostać pobrane i wykorzystane w celach zgodnych z prawem, w szczególności w celach informacyjnych o działalności Fundacji. 
 7. Fundacja jest organizacją prowadzącą działalność pożytku publicznego, w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 8. Darowizny przekazywane na rzecz Fundacji przeznaczane są na realizację celów statutowych Fundacji. 
 9. Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji obsługujących płatności internetowe, w celu dokonania darowizn, korzystający z Portalu zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki.
 10. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest na stronie Portalu w zakładce „Regulamin Darowizn” pod linkiem: https://feer.org.pl/regulamin-serwisu-oraz-regulamin-darowizn.html.
 11. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają:

1)     Darowizna – środki finansowe lub rzeczowe oraz usługi przekazane przez Darczyńcę na działania statutowe Fundacji.

2)     Darczyńca – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna, która dokonała Darowizny na rzecz Fundacji.

3)     Fundacja – Fundacja Edukacji Empatii Rozwoju FEER z siedzibą w Krakowie  przy ul. Zamkniętej  10/1.5  (kod pocztowy 30-554) wpisana do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000779281, posiadająca NIP: 7343570539.

4)     Obdarowany – Fundacja, która otrzymała darowiznę od Darczyńcy.

5)     Operator Płatności – właściwy pośrednik usług finansowych, którym aktualnie jest:

PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399 (dalej PayU) właściciel serwisu https://poland.payu.com

 II.             Newsletter

 1. Newsletter to działanie, w ramach którego cyklicznie i bezterminowo za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie mailingu na adres użytkownika, przesyłamy aktualne informacje na temat działalności Fundacji oraz materiały zachęcające do współpracy z Fundacją.
 2. Każdy użytkownik zapisując się do usługi Newsletter, decyduje się na korzystanie z niej, potwierdzając jednocześnie zapoznanie się z Regulaminem i godząc się na stosowanie jego postanowień.
 3. Zapisanie się do usługi Newsletter jest dobrowolne. Następuje ono poprzez dokonanie rejestracji adresu e-mail na stronie internetowej Portalu.
 4. Użytkownik w każdym czasie posiada możliwość rezygnacji z usługi Newsletter, co uczynić może poprzez kliknięcie linku dezaktywacyjnego umieszczanego przez Fundację pod każdą wiadomością wysyłaną w ramach usługi. 

 III.                    Umowa darowizny

 1. Darczyńca przekazując środki finansowe lub rzeczowe na rzecz Fundacji, dokonuje darowizny w rozumieniu art. 888 ust. 1 kodeksu cywilnego. Tym samym między Darczyńcą a Fundacją zawierana jest umowa, polegająca na zobowiązaniu się Darczyńcy do bezpłatnego świadczenia na rzecz Fundacji, kosztem swego majątku. 
 2. W przypadku Darowizny środków finansowych, dokonanie przelewu kwoty pieniężnej, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 § 1, co oznacza, że mimo braku zachowania formy aktu notarialnego, darowizna jest ważna i skuteczna bez względu na formę, w jakiej zostały złożone oświadczenia stron. 
 3. W przypadku Darowizny środków rzeczowych lub usług, przekazanie Fundacji, zadeklarowanych w korespondencji elektronicznej bądź innej formie, środków rzeczowych i/lub wykonanie usług, skutkuje wypełnieniem przesłanek art. 890 § 1, co oznacza, że bez względu na formę w jakiej złożono oświadczenia, pozostają one ważne i skuteczne, dla uznania, że między stronami zawarto umowę darowizny. 
 4. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z wprowadzenia do formularza błędnych lub nieprawdziwych danych Darczyńcy, który zobowiązany jest do poprawnego oraz zgodnego ze stanem rzeczywistym wypełnienia formularza.
 5. Fundacja z ważnych przyczyn, w szczególności w razie powzięcia wątpliwości co do źródła pochodzenia środków, mających być będących przedmiotem umowy darowizny, zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia umowy darowizny oraz do jej zwrotu na rzecz Darczyńcy. 
 6. W przypadku woli przekazania Darowizny, w formie środków rzeczowych lub usług na rzecz Fundacji, Darczyńca winien skontaktować się z Fundacją za pośrednictwem formularza kontaktowego lub danych kontaktowych wskazanych na stronie Portalu w zakładce „Kontakt” – uzgadniając szczegóły planowanej umowy oraz jej przedmiotu.  

IV.                    Wsparcie finansowe Fundacji

 1. Portal umożliwia wsparcie finansowe działalności Fundacji poprzez system darowizn oraz system płatności online, z których uzyskane środki w całości przeznaczane są na projekty organizowane przez Fundację.
 2. Darowizn mogą dokonać osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoby prawne i jednostki organizacyjne. Państwa wsparcia pozwala na zachowanie ciągłości oraz stały rozwój działań Fundacji. 
 3. Wszelkie Państwa dane w Portalu oraz wskazanych poniżej serwisach płatności są odpowiednio zabezpieczane protokołami SSL, zapewniając Darczyńcom bezpieczeństwo transmisji, a także objęte są mechanizmami zapewniającymi dostępność danych z możliwością przywrócenia kopii zapasowej w razie incydentów. Powyższe znacząco ogranicza ewentualne ryzyko przechwycenia informacji i wykorzystania danych do niewłaściwych celów przez podmioty trzecie.
 4. Wsparcia finansowego Fundacji można udzielić na kilka sposobów, m.in. poprzez:

1)    darowiznę za pośrednictwem płatności onlinePayU, obsługiwanych przez serwis płatności internetowych https://poland.payu.com, należący do PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399 (dalej PayU), w ten sposób, że: 

a)    Po zadeklarowaniu wysokości wpłaty oraz kliknięciu ikony „WPŁAĆ DAROWIZNE ” na stronie głównej Portalu, zostaną Państwo przekierowani na stronę systemu płatności serwisu PayU, umożliwiającego dokonanie płatności;

b)    Wszelkie należności mogą być wyrażone w złotych polskich (PLN);

c)     Płatność dokonać może jedynie użytkownik zarejestrowany i posiadający konto w serwisie PayU;

d)    Warunki i zasady przekazywania środków, w tym ochrona Państwa danych, za pośrednictwem PayU określone zostały przez operatora na stronie https://poland.payu.com;

za pomocą tej metody mogą Państwo przekazać darowiznę jednorazowo lub cyklicznie:

a)     W ramach płatności jednorazowych można dokonać przelewu przy wykorzystaniu dostępnych na stronie metod, jak:

 1. szybki transfer;
 2. płatność kartą;
 3. przelew online. 

b)    przekazując płatność cykliczną, poprzez uzupełnienie formularza na stronie Portalu oraz zaznaczenie właściwego okna (checkbox) wyrażają Państwo zgodę na cykliczne, comiesięczne pobieranie przez PayU z Państwa karty płatniczej kwoty pieniężnej, odpowiadającej wysokości wybranej bądź indywidualnej zadeklarowanej przez Państwa kwoty wsparcia. 

c)     w ramach płatności cyklicznej macie Państwo możliwość zapisania danych karty i zlecenia stałego polecenia zapłaty, poprzez uzupełnienie formularza dostępnego w Portalu. Dane karty będą przechowywane przez PayU

d)    PayU pośrednicząc w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzie Token (wirtualny identyfikator karty) umożliwiający przypisanie Państwu indywidualnego unikalnego identyfikatora, za pomocą którego dokonują Państwo płatności cyklicznych na rzecz Fundacji. Token zawiera zaszyfrowany przez PayU, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, dzięki czemu Fundacja nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej. 

e)    jeśli w dniu płatności cyklicznej na Państwa rachunku bankowym nie będzie zgromadzona kwota pozwalająca na pobranie kwoty w zadeklarowanej wysokości, należność nie zostanie pobrana. 

f)      w każdym momencie mają Państwo możliwość rezygnacji z tej formy wsparcia, co mogą Państwo uczynić zarówno pisemnie poprzez kontakt listowny na adres Fundacji: ul. Zamknięta 10/1.5, 30-554 Kraków  lub przesyłając wiadomość mailową na adres Fundacji: kontakt@feer.org.pl. W takim wypadku najbliższa płatność cykliczna nie zostanie pobrana, a Fundacja wycofa zlecenie z usług PayU. Rezygnacji mogą Państwo także dokonać bezpośrednio w Spółce PayU zgodnie z informacjami i kanałem kontaktowym określońbnym na stronie operatora https://poland.payu.com;

g)     na Państwa adres mailowy wskazany w formularzu Fundacja z zachowaniem 7 dniowego terminu przesyłać będzie informację o zbliżającym się terminie płatności cyklicznej. 

Warunki i zasady przekazywania środków, w tym ochrona Państwa danych, za pośrednictwem PayU, określone zostały przez operatora na stronie https://poland.payu.com

2)    darowiznę na rachunek bankowy Fundacji: 68 1090 2590 0000 0001 4236 9650

(prowadzony przez Bank Santander Bank Polska ) wskazując w tytule: Darowizna na cele statutowe.

 1. Darowizna przekazana na rzecz Fundacji może zostać rozliczona przy rozliczaniu podatku dochodowego w danym roku podatkowym:

1)     odliczanie od podatku darowizn przekazanych przez osoby fizyczne (PIT) do 6 % w skali roku – więcej informacji https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-zwolnienia/darowizny-na-dzialalnosc-pozytku-publicznego/;

2)     odliczanie od podatku darowizn przekazanych przez osoby prawne (CIT) do 10 % dochodu w skali roku – więcej informacji https://www.podatki.gov.pl/cit/ulgi-i-odliczenia/darowizny/darowizny-cit-na-ppp/

 1. Darowizny, niezależnie od ich formy i wybranej przez Państwa metody przekazania, o ile przepisy prawa nie wskazują inaczej, nie podlegają zwrotowi. 

 

 1. V.             Ochrona danych osobowych
 2. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U.2018.1000 ze zm.) i Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych(RODO) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku (DZ.U. 2002 r. Nr 144 Poz. 1204) Fundacja informuje, że przekazane przez użytkowników za pośrednictwem Portalu dane, w ramach wymienionych w niniejszym Regulaminie form działania, będą przetwarzane przez Fundację jedynie w celach statutowych i w związku z realizowanymi przez nią projektami.
 3. Co do zasady korzystanie z Portalu jest anonimowe. Fundacja przetwarza jedynie te Państwa dane osobowe, które zamieścili Państwo wypełniając formularz kontaktowy, dokonując płatności w formie darowizny dla Fundacji, poprzez formularz znajdujący się na stronach Portalu, bądź jeżeli zapisali się Państwo do opcji Newsletter - niezależnie od tego czy podali Państwo te dane Fundacji jako osoby fizyczne czy przedstawiciele firm. Przy tym danymi osobowymi są wyłącznie te dane, które dotyczą osób fizycznych i które umożliwiają ich identyfikację, np. imię i nazwisko, adres czy adres e-mail.
 4. Dane są przetwarzane przede wszystkim w celach związanych z realizacją projektów Fundacji i jej działalności statutowej, w tym informowania o jej działaniach. Bez przetwarzania Państwa danych Fundacja nie mogłaby otrzymać darowizny ani jej rozliczyć, a w konsekwencji także wykorzystać jej na cele statutowe. Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych stanowi więc w tym przypadku art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO, jako konieczność wykonania umowy darowizny oraz prawidłowe zaksięgowanie i rozliczenie należności z urzędem skarbowym. W zakresie Newslettera oraz form kontaktu z Fundacją, np. w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytania, podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda art. 6 ust. 1 lit a) RODO, którą w każdym czasie mogą Państwo wycofać.  
 5. Może się też zdarzyć, że Fundacja skorzysta z prawa do przetwarzania Państwa danych w celu poinformowania o organizowanych w ramach Portalu zbiórkach pieniędzy, czy ich wyniku, także poprzez wyświetlanie informacji promujących działalność Fundacji i poszczególnych zbiórek. Takie przetwarzanie danych służy realizacji prawnie uzasadnionych interesów Fundacji. Co jakiś czas, Fundacja może przesyłać informacje o swej działalności, w tym o nowych narzędziach wspomagających dobroczynność, wysyłając email, wyświetlając materiał informacyjny w związku z korzystaniem przez Państwa z innych serwisów internetowych. Dla takich działań podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Jeżeli nie chcą Państwo wiedzieć co dzieje się w Fundacji lub nie interesują Państwa wyniki zbiórek, winni skontaktować się Państwo z Fundacją w sposób wskazany w ust. 8 poniżej. Wówczas Fundacja przestanie przetwarzać dane w tym celu.
 6. Administratorem Państwa danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem Portalu jest Fundacja Edukacji Empatii Rozwoju FEER z siedzibą w Krakowie  przy ul. Zamkniętej  10/1.5  (kod pocztowy 30-554).
 7. W przypadkach, kiedy przekazują Państwo wsparcie finansowe za pośrednictwem płatności online – administratorami Państwa danych osobowych są także właściciele portali, odpowiednio:

1)    PAYU – PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399 (dalej PayU);

 1. W zakresie wykonania przekazu gotówkowego między Fundacją a podmiotami, o których mowa w ust. 6 może dochodzić do przekazywania danych osobowych, co odbywać będzie się w oparciu o Państwa zgodę (wyrażoną w formularzu), jednakże zawsze odbywa się to także na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, których treść gwarantuje bezpieczeństwo Państwa danych. 
 2. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą kontaktować się Państwo z Fundacją:

1)     listownie: ul. Zamknięta 10/1.5, 30-554 Kraków 

2)     mailowo: kontakt@feer.org.pl.

 1. Państwa dane będą przetwarzane przez Fundację nie dłużej, niż jest to konieczne do realizacji celu przetwarzania, a po tym czasie będą przechowywane w minimalnej, archiwalnej formie tak długo, jak obowiązek przechowywania wynika z przepisów prawa. W zakresie danych, które znajdują się w dokumentacji dotyczącej transakcji płatniczych przetwarzane są przez one przez Fundację przez okres pięciu lat od końca roku podatkowego, którego dotyczy dany dokument.
 2. Jeżeli Fundacja przetwarza Państwa adres email w związku z opcją Newsletter, przetwarzanie trwać będzie co czasu cofnięcia zgody.
 3. W dowolnej chwili mają Państwo prawo:

1)     uzyskać od Fundacji potwierdzenie, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, także prawo do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji dotyczących przetwarzania;

2)     zażądać od Fundacji niezwłocznego sprostowania Państwa danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe lub nieaktualne. Mogą także Państwo zwrócić się do Fundacji o ich uzupełnienie, jeżeli z uwagi na cel w jakim są one przetwarzane, Państwa zdaniem są niekompletne;

3)     zażądać usunięcia Państwa danych osobowych, które zostaną trwale usunięte przez Fundację, jeżeli:

a)     dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla jakich je przetwarzano;

b)    przetwarzanie odbywało się w oparciu o Państwa zgodę, która została wycofana;

c)     wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania (ust. 4 powyżej);

d)    pomimo dokładania przez Fundację wszelkich starań, by należycie chronić Państwa dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem;

e)    konieczność ich usunięcia wynika z celu wywiązania się przez Fundację z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej;

f)      dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie, która nie ukończyła 18. roku życia, usług społeczeństwa informacyjnego.

4)     zażądać od Fundacji ograniczenia przetwarzania Państwa danych, jeżeli:

a)     kwestionujecie Państwo prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Fundacji sprawdzić ich prawidłowość;

b)    przetwarzanie Państwa danych jest w Państwa ocenie niezgodne z prawem, ale sprzeciwiacie się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

c)     Fundacja nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)    Wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania przez danych przez Fundację – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Fundacji są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

5)     wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Państwa dane w toku przetwarzania przez Fundację nie ulegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, podobnie nie są one przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 2. Fundacja jako podmiot prowadzący Portal, dba o ochronę Państwa prywatności i danych osobowych za pośrednictwem Portalu. Więcej o przetwarzaniu danych przez Fundację znajdą Państwo na stronie Portalu https://www.feer.org.pl/dane-osobowe-rodo/.

 

 1. VI.           Reklamacje
 2. W zakresie korzystania z Portalu przysługuje Państwu prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego funkcjonowaniem, a także wykonywaniem usług przez Fundację (np. opcja Newsletter).
 3. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną (na adres email Fundacji: kontakt@feer.org.pl, dodając w tytule „Reklamacja”) lub w formie pisemnej na adres Fundacji. W treści reklamacji prosimy o zamieszczenie opisu problemu oraz oczekiwanego przez Państwa rozwiązania. 
 4. Fundacja udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia jej otrzymania.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Państwa na adres email wskazany w reklamacji lub jeżeli reklamacja została złożona w formie pisemnej, na adres email wskazany w piśmie albo pisemnie na adres wskazany w piśmie.

 VII.          Pliki cookies

 1. Korzystanie z Portalu powoduje automatycznie zbieranie danych dotyczących osób odwiedzających stronę Fundacji, takich jak: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego.
 2. Dane te mogą być zbierane przez systemy Fundacji, Google Analytics oraz wykorzystywane przez pliki cookies („ciasteczka”).
 3. Służą one do podnoszenie jakości usług, poprawianie wyników wyszukiwania i trafności wyświetlanych treści, tworzenie statystyk oglądalności, śledzenie preferencji użytkowników.
 4. Dane te przetwarzane są wyłącznie przez Fundację i jej zaufanych partnerów (Google Inc. oraz partnerów, którym powierzamy działania wiązane z marketingiem).
 5. Przetwarzanie w powyższy sposób opiera się na udzielonej przez naszych użytkowników uprzedniej zgodzie, o której mowa w artykule 6 ust. 1 lit. a) RODO, wraz z rozpoczęciem korzystania z Portalu. Ich przetwarzanie odbywa się do czasu cofnięcia zgody przez użytkownika.
 6. Pliki cookies to pliki wysyłane do komputera lub innego urządzenia Użytkownika podczas przeglądania strony internetowej Fundacji. 
 7. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu użytkownika.
 8. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystywanie plików cookies (blokowanie plików cookies), co w przyszłości uniemożliwi przechowywanie plików cookies w Jego urządzeniu.
 9. Użytkownik, który nie wyraża zgody na wykorzystywanie plików cookies (zastosuje blokadę plików cookies) powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron WWW. Proces plików cookies różni się w zależności od używanej przeglądarki.
 10. Chcąc usunąć dotychczasowe pliki cookies Użytkownik powinien wybrać odpowiednie ustawienia w stosowanej przez siebie przeglądarce stron WWW lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki.
 11. Zablokowanie lub usunięcie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Portalu, a w niektórych przypadkach uniemożliwić korzystanie z niektórych jego opcji.
 12. Więcej informacji na temat plików cookies znajdą Państwo w sieci, np. pod adresem: http://wszystkoociasteczkach.pl należącym do IAB Polska lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

 

VIII.        Postanowienia końcowe

 1. Fundacja zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Dostęp do treści Regulaminu w jego aktualnym brzmieniu jest zawsze dostępny na stronach Portalu. 
 2. Nieważność jednego z postanowień Regulaminu nie wpływa na ważność pozostałych jego zapisów.
 3. Fundacja nie odpowiada za przerwy w dostępie do Portalu.
 4. Fundacja według swojego wyboru ma prawo zaprzestać prowadzenia którejkolwiek z wyżej wymienionych form aktywność Portalu.