Indywidualne szkolenia z obsługi komputera cieszą się dużym zainteresowaniem. Postanowiliśmy dostosować ich zasady do aktualnej sytuacji i zapotrzebowania. Od 1 listopada zmienią się zasady prowadzenia tej formy wsparcia. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

Nieobecność zgłoś wcześniej

Czasem zdarzają się sytuacje losowe, ale są też takie, o których wiemy i zapominamy powiedzieć. Uczestnictwo w bezpłatnych zajęciach wymaga obecności specjalisty je prowadzącego. Niezgłoszona nieobecność uniemożliwia poinformowanie prowadzącego o absencji ,a w konsekwencji generuje dodatkowe obowiązki i koszty po stronie Fundacji. Trzeba też pamiętać, że podczas Twojej nieobecności z zajęć może skorzystać inna osoba. Wraz z listopadową aktualizacją regulaminu postanowiliśmy uregulować tę kwestię. Od 1 listopada swoją planowaną nieobecność (niespowodowaną sytuacją losową) będziesz musiał zgłosić co najmniej 1 dzień roboczy wcześniej. Jeżeli tego nie zrobisz Fundacja potraktuje ją jako nieusprawiedliwioną.

Jak zgłosić nieobecność?

Swoją nieobecność zgłoś Koordynatorowi Szkoleń:

  • telefonicznie: 662 594 011 (możesz też wysłać wiadomość SMS),
  • przez e-mail: ewelina.fraczek@feer.org.pl

Nieobecność możesz też zgłosić bezpośrednio osobie prowadzącej zajęcia.

Jedna pula godzin dla osób rozpoczynających szkolenia po 1 listopada

Osoby, które rozpoczną korzystanie z tej formy pomocy po 1 listopada, w ciągu 12 miesięcy będą mogły skorzystać łącznie z:

  • 10 godzin wsparcia,
  • 15 godzin wsparcia jeżeli są osobami z niepełnosprawnością złożoną lub masz trudności w uczeniu się.

Pula 15 godzin będzie przyznawana na podstawie decyzji Zarządu Fundacji, po przesłaniu skanu (lub kserokopii – na adres siedziby) dokumentów potwierdzających prawo do korzystania z większej liczby godzin – potwierdzających trudności lub stan zdrowia).

Nie będziemy też rozróżniać typu zajęć – niezależnie od tego, czy będą chciały skonsultować zakup sprzętu, czy się przeszkolić – będzie obowiązywał 1 limit (10 lub 15 godzin).

Limity dla osób aktualnie korzystających ze szkoleń

Nasi obecni Beneficjenci – którzy rozpoczęli szkolenie przed 1 listopada będą korzystać z zajęć w ramach limitu obowiązującego w momencie rozpoczęcia szkolenia.

Wyjątek stanowią osoby, które w październiku wykorzystały limit przysługujący w momencie rozpoczęcia. Oznacza, to że jeżeli suma wykorzystanych godzin wsparcia w dniu 1 listopada będzie równa 20 / 30 (zależnie od uprawnień) godziną lub przekroczy ten czas wówczas Beneficjent będzie musiał dokonać ponownego zgłoszenia na zasadach określanych w zmienionym regulaminie.

Mniej nieobecności nieusprawiedliwionych

Dotychczas można było 3 razy nie zgłosić nieobecności. Wraz z wprowadzeniem nowego limitu godzin zmniejszamy do 2 ilość nieobecności nieusprawiedliwionych. Każda nieobecność zgłoszona później niż 1 dzień roboczy również będzie traktowana jak brak zgłoszenia-nie dotyczy sytuacji losowych. Przekroczenie maksymalnej liczby nieobecności będzie skutkować skreśleniem z listy Beneficjentów.

Masz pytanie?

Jeżeli masz pytania dotyczące nowych zapisów skontaktuj się z Fundacją (telefon: 662 594,011 e-mail: kontakt@feer.org.pl) lub bezpośrednio z osobą prowadzącą.