Fundacja co roku składa sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe ze swojej działalności, zawiera ono informację o prowadzonych w danym roku działaniach, a także pozyskanych i wydanych środkach finansowych.

2019